Hẹn trước buổi học

Thời gian dưới đây là thời gian tại Nhật Bản. Chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Nhật Bản là 2 giờ( Giờ Nhật đi trước 2 giờ) 

Những bạn đang ở Việt Nam khi hẹn lịch học hãy cộng vào giờ mình muốn học thêm 2 giờ nữa. 

Ví dụ: Giờ muốn học là: 14:00 thì hãy ghi là 16:00.

Hãy hẹn lịch học với giáo viên mà bạn yêu thích !

 
« 2020-02 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Teacher
Oda Tadashi
Kazuhiro Takahashi
bui nam phuong
ryoko
yamotomiyu
YUI
Ayaka
osamu
09:00 closed closed closed
09:30 closed closed closed
10:00 closed closed
10:30 closed closed
11:00 closed closed closed
11:30 closed closed
12:00 closed closed closed
12:30 closed
13:00 closed closed
13:30 closed
14:00 closed closed
14:30 closed
15:00 closed closed
15:30 closed
16:00 closed closed
16:30 closed
17:00 closed closed
17:30 Open
18:00 Open Open
18:30 Open
19:00 Open Open
19:30 Open
20:00 Open
20:30 closed Open
21:00 Open Open
21:30 Open
22:00 Open
22:30 Open
23:00 Open Open
23:30 Open

Chuyển lên trên